พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

WEB-02

FT ถวายพานพุ่ม1

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  ได้มีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ประธานในพิธีเป็นผู้วางพานพุ่มดอกไม้ในลำดับสุดท้าย  พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีและนำถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

FT ถวายพานพุ่ม2

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อตัวอย่างระดับจังหวัด ประจําปี 2562 จำนวน 6 ราย เนื่องด้วยรัฐบาลได้กําหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้คัดเลือกพ่อดีเด่นที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจําปีพุทธศักราช 2562 ได้แก่ นายคมสัน เยี่ยมสวัสดิ์ และนายวิชิต นุติพรรณ ซึ่งจะเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้แทนพระองค์ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กรุงเทพมหานคร

FT ถวายพานพุ่ม3

นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้อําเภอทั้ง 3 อําเภอ พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างอำเภอละ 2 ราย รวมจำนวน 6 ราย เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างระดับจังหวัด ประจําปี 2562 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรสาครได้แก่ นายบุญเชิด โรจน์รุ่ง และนายสมพร เตือนพลกรัง, อําเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ พ.ต.ท. ศิริ ปลอดสมบูรณ์ และนายณรงค์ แดงเกิด และอําเภอบ้านแพ้ว ได้แก่  นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ และนายอร่าม สุนทรชื่น

FT ถวายพานพุ่ม4

FT ถวายพานพุ่ม5

ธาราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว