พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

tp-พัฒนาบุคคลากร1

จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทักษะงานสารบรรณ ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร งานสารบรรณนั้นนับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย ซึ่งส่วนราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ที่กำหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง โดยจะต้องทำให้เป็นระบบ ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย จังหวัดสมุทรสาครได้เล็งเห็นถึงการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ ซึ่งผู้ที่จะทำงานสารบรรณให้ได้ดี จำเป็นต้องมีความรู้งานทางด้านธุรการด้วย เช่น การติดต่อ โต้ตอบ และประสานงาน มีความคล่องแคล่ว ว่องไว นอกจากนั้นต้องมีความรู้ทางด้านภาษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย รู้จักตัวสะกด การันต์ วรรคตอน แม่นยำศัพท์ และคำแปลในพจนานุกรม ต้องมีความละเอียดรอบคอบ สุขุม รวดเร็ว ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

    

tp-พัฒนาบุคคลากร2 tp-พัฒนาบุคคลากร3

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว