พัฒนาศักยภาพครู ก โรงเรียนผู้สูงอายุ

AD WEB NET 2

 

tp-อบรมครู ก1

การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพครู ก โรงเรียนผู้สูงอายุ ได้จัดขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการให้ความความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรที่จะเข้าไปเป็นครู ก สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละแห่ง ซึ่งปัจจุบันสมุทรสาคร มีโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้งหมด 16 แห่ง โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของเขตสุขภาพที่ 5 เน้นในกิจกรรม ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซ่บ การอบรมนั้นก็เพื่อให้พัฒนาวิทยากรจัดแผนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมทักษะในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุในระดับตำบลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจให้กับผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการดูแลตัวเอง และยังใช้เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้ถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาแก่บุคคลอื่นด้วย

 

 

tp-อบรมครู ก2 tp-อบรมครู ก3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว