พัฒนาศักยภาพการบริการด้านปฐมภูมิ

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-สสจ1

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเอกชัย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่างๆเข้ารับความรู้  โดยโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุม ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ แบ่งระบบบริการสุขภาพเป็นระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยะภูมิ

โดยการบริการแต่ละระดับจะมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันไปแต่จะเชื่อมโยงกันด้วยการส่งต่อเพื่อให้สามารถจัดบริการที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่จะมียุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เน้นให้ชุมชนหรือประชาชนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ไม่ทอดทิ้งกัน และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากโรงพยาบาลสู่หน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดนโยบายระบบสุขภาพระดับอำเภอ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอกับยุทธศาสตร์กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดเป็นทีมหมอครอบครัวลงเยี่ยมผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยในชุมชน เพื่อที่จะลดจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้าสู่โรงพยาบาล และให้ผู้ป่วยตามชุมชนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

 

tp-สสจ2 tp-สสจ3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว