พัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 มกราคม ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 45 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งได้จัดกันที่ ศูนย์เรียนรู้บ้านชายทะเลรางจันทร์ หมู่4 ตำบลนาโคก โดยได้มีกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่ การมอบประกาศเกียรติคุณผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2560 ต่อจากนั้น ได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนที่จะมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อชุมชน เสร็จแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงไปช่วยกันปลูกป่าชายเลนหลังแนวเขื่อนเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ ช่วยกันทำความสะอาดวัด และทาสีสะพานไม้ซึ่งเป็นสะพานที่ยื่นออกไปในทะเล เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลได้

สำหรับโครงการในวันนี้ก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน หรือ อช. และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หรือผู้นำอช. ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่างผู้นำ องค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งนี้ในปี 2561 กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้ อช. และ ผู้นำ อช.เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และในวันที่ 28 มกราคม 2561 ถือเป็นการครบรอบ 49 ปี การดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จึงได้มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำ

    

tp-พัฒนาชุมชน2 tp-พัฒนาชุมชน3 tp-พัฒนาชุมชน4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว