พัฒนาคุณภาพ

AD WEBSITE CABLE TV

 

vk คนพิการ 1

ที่ห้องประชุม 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมทั้งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้  ได้สรุปกิจกรรมโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสาคร  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  และกล่าวขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่าน  และมีการแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ตามมติเห็นชอบอนุมัติเงินกู้จำนวน 22 ราย  เป็นจำนวนวงเงินทั้งสิ้น 880,000 บาท  และมีอีกจำนวน 2 ราย ที่ยังรอผลอยู่ด้วย

vk คนพิการ 2

นอกจากนี้ยังมีการแจ้งจำนวนข้อมูลคนพิการด้วย คือ  ประเภทพิการทางการเห็น 470 ราย  พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 2,223 ราย  พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 4,349 ราย  พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 808 ราย  พิการทางสติปัญญา 982 ราย  พิการทางการเรียนรู้ 258 ราย  พิการทางออทิสติก 159 ราย  พิการมากกว่า 1 ประเภท 875 ราย  และอื่นๆอีก 41 ราย

vk คนพิการ 3

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว