พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

fm - อบรมครูอนุบาล1

          นายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาครูผู้สอนและครูดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ภาค  7 จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์  โดยมีนายพิสุทธิ์ เจริญฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  สำนักงาน ปปส.ภาค 7  และผู้แทนจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล  ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน

          fm - อบรมครูอนุบาล2          ด้านนายพิสุทธิ์ เจริญฤทธิ์  กล่าวว่า  โครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลเด็กปฐมวัย ที่ส่งผลต่อพัฒนาการและการเสริมสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติด และตระหนักถึงความสำคัญของสื่อนิทานชุดการเล่นเล่นล้อมรักและสื่ออื่นๆในการเป็นเครื่องมือสำหรับสอนและเสริมสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กปฐมวัยตลอดจนเพื่อให้ครูปฐมวัยมีหลักคิดและแนวทางเชิงวิชาการ