พวงมาลาและทำบุญอุทิศถวาย เนื่องในวันสิ้นพระชนม์พระบิดาแห่งการสื่อสาร

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

 

tp-ทหาร1

 

 

เมื่อเวลา 06.30 น. ของวันที่ 12 กันยายน 2562 พันเอกกิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน นำเหล่าทหารสื่อสารทุกกองพัน และนักเรียนทหารสื่อสาร ตลอดจนผู้แทนจาก สโมสรโรตารีสากล สโมสรโรตารีสมุทรสาคร สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว และสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม  ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา ต่อหน้าพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อทหารสื่อสาร ทั้งนี้เนื่องด้วยในวันที่ 14 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งการสื่อสาร

สำหรับพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนั้น ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร เป็นพระโอรสองค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ เจ้าจอมมารดาวาด โดยเมื่อทรงพระเยาว์ได้ทรงศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จากนั้นในปี 2437 เสด็จไปศึกษาด้านโยธาธิการ วิศวกรรม และวิชาการช่าง ณ ทวีปยุโรป เมื่อจบการศึกษา เสด็จกลับประเทศไทย ทรงรับราชการในกองทัพ โดยได้รับพระราชทานยศเป็นพันตรีเหล่าทหารช่าง และได้ทรงรับราชการตำแหน่งที่สำคัญในกองทัพบก ต่อมาจนถึงพุทธศักราช 2462 ได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอก และทรงดำรงตำแหน่งสุดท้ายทางทหารเป็นจเรทหารบกและจเรทหารช่าง

โดยประการสำคัญยิ่ง ในขณะที่ดำรงตำแหน่งจเรทหารช่างนั้น ได้มีคำสั่งจัดตั้งทหารสื่อสารขึ้นในกองทัพบก เรียกว่า ชนิดทหารสื่อสาร มีสีเม็ดมะปรางเป็นสัญลักษณ์ มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการสื่อสาร และทหารสื่อสาร กับตั้งกองโรงเรียนทหารสื่อสารขึ้นเป็นหน่วยแรก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2467 จึงนับได้ว่า ทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารสื่อสารอย่างแท้จริง โดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงสิ้นพระชนม์ ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2479 รวมพระชนมายุได้ 55 พรรษา ในการนี้หลังจากที่กระทำพิธีวางพวงมาลาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป มาทำพิธีสวดอุทิศถวายดวงพระวิญญาณ ก่อนที่พันเอกกิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 และกำลังพลในพื้นที่ค่ายจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ครบรอบปีที่ 83 ของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งการสื่อสาร…///

tp-ทหาร2 tp-ทหาร3 tp-ทหาร4

 

  เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว