พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด ( มหาชน )  นำผ้าพระกฐินไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส  เพื่อทำนุบำรุงพระอาราม และสมทบทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจโรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร   โดยมีนายสมคิด  จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก  ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

footer_master

สำหรับการทอดกฐินพระราชทานนั้น คือ กฐินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  พระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูล ขอพระราชทาน เพื่อนำไปถวายยังวัดหลวง วัดใดวัดหนึ่ง เนื่องจากในปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก  จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  ตลอดจนคณะบุคคลองค์กร บริษัทห้างร้านต่างๆ ที่เห็นสมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายแทนพระองค์      และเป็นการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว