พมจ…ชี้แจงข่าวคนพิการ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

ตามกรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ ว่าเมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. นายปรีดา ลิ้มนนทกุล ตัวแทนเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ พร้อมเพื่อนคนพิการ เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ซึ่งทางเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการมีหลักฐานเอกสารว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีพฤติกรรมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หลายกรณี โดยรวมมูลค่า ความเสียหายที่เกิดมากกว่า 6,500 ล้านบาท โดยระบุว่ามีผู้พิการที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จากโครงการฝึกอาชีพ “ส่งเสริมการประกอบอาชีพร้านเบเกอรี่และเครื่องดื่มเคลื่อนที่” จํานวน 31 คน ซึ่งผู้พิการที่บอกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้น มีอยู่จำนวน 8 คน

โดยเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น เป็นโครงการของบริษัทรายใหญ่ของประเทศ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ทำสัญญาตามโครงการส่งเสริมอาชีพเบเกอรี่และเครื่องดื่มเคลื่อนที่จังหวัดสมุทรสาคร ในปี 2560 จํานวน 31 คน เป็นจํานวนเงิน 3,285,000.- บาท โดยให้ นายเกษม จันทร์คง นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ต่อมามีผู้พิการจํานวน 8 คน เข้าร้องเรียนต่อนายปรีดา ลิ้มนนทกุล เครือข่ายพิทักษ์ สิทธิ์คนพิการ ว่าไม่ได้รับสิทธิที่พึ่งจะได้รับตามสัญญา และต้องการให้นายกสมาคมฯ จ่ายเงิน และทรัพย์สิน ตามโครงการที่ผู้พิการควรได้รับ

เมื่อเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา  นางจินตนา จันทร์บํารุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนบริษัทที่ทำสัญญา และผู้แทนคน พิการ ได้ร่วมกันหารือกรณีร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งข้อเท็จจริงนั่นก็คือ ทางบริษัทเจ้าของสัญญาได้มีการทำสัญญาและสนับสนุนเงินพัฒนาอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 อย่างถูกต้อง โดยสนับสนุนให้ฝึกอาชีพในรูปแบบของกลุ่ม โดยมีการประสานกับทางสำนักงานจัดหางานอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกัน ส่วนการบริหารงานฝึกอาชีพนั้น กลุ่มผู้พิการที่ร่วมโครงการนี้ได้มีการบริหารจัดการกันเอง โดยมีผู้พิการที่เป็นผู้ดูแลโครงการดูแล ซึ่งอาจมีผู้พิการ 8 ราย ไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเป็นที่มาของการร้องเรียน และจากการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่า จะให้ทางนายเกษม จันทร์คง นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทําบัญชีรายการค่าใช้จ่าย รายการทรัพย์สินในโครงการ เช่น รถยนต์ จําหน่ายเบเกอรี่ ซุ้มร้านเบเกอรี่ เป็นต้น รวมทั้งเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ในการดําเนินโครงการ ให้บริษัทเจ้าของสัญญา และเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบ ในวันที่ 21กันยายน  ที่ทําการสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร และสองคือ กําหนดจัดประชุมสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน  ณ สมาคม คนพิการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อชี้แจ้งค่าใช้จ่าย และทรัพย์สินที่เหลือในการดําเนินโครงการ เพื่อให้สมาชิก ตัดสินใจว่าจะนําทรัพย์สินที่ยังคงเหลือไปแบ่งเป็นเงินปันผลกับคนพิการทั้งหมด หรือดําเนินการอย่างอื่นต่อไป

            สำหรับการจ้างงานคนพิการนั้น บริษัทที่มีลูกจ้าง 100 คน จะต้องมีการจ้างงานผู้พิการเข้าทำงาน 1 คน หากไม่มีการจ้างงาน อาจใช้วิธีการจ่ายเงินสมทบให้กับทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 109,500 ต่อคนต่อปี หรือวิธีที่สามคือ การสนับสนุนอื่นใด เช่น สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอาชีพ การจัดสถานที่ให้ผู้พิการได้เข้ามาประกอบอาชีพ เป็นต้น

 

tp-พิการ2 tp-พิการ3 tp-พิการ4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว