“พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง”

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

เมื่อ เวลา 07.30 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด    หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนแต่ละภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องที่ ลงพื้นที่พบปะนักเรียนโรงเรียนอันนาลัย ต.บางหญ้าแพรก ตามโครงการ พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด โดยมีซิสเตอร์สุกัญญา สถาพรวลัยรัตน์  ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนอันนาลัย  คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกัน อาทิเช่น การเคารพธงชาติ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สวดภาวนาเช้า ท่องคำปฏิญาณตน และน้องไหว้พี่ เป็นต้น

footer_master

โดยในกิจกรรมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด  ก็ได้ให้โอวาท 8 ประการ ประกอบไปด้วย ประการที่ 1 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ประการที่ 2 การเป็นจิตอาสากับการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร, ประการที่ 3 ศาสตร์พระราชา, ประการที่ 4 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ, ประการที่ 5 สมุทรสาคร สะดวก สะอาด สวยงามด้วยมือเรา, ประการที่ 6 มาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์, ประการที่ 7 ปัญหายาเสพติด และประการที่ 8 การเฝ้าระวังพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

footer_master

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนสมุทรสาครรักความเป็นไทย ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบแว่นสายตาจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด   มอบหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียนตามมาตรการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อคของสำนักงานขนส่งจังหวัด มอบอุปกรณ์การกีฬาจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมอบพัดลมจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด มอบหนังสือ ศีล 5 หน้าเสาธง จากสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ มอบอุปกรณ์ยารักษาโรค จากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และมอบต้นไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้แก่ทางโรงเรียน

footer_master

สำหรับโครงการพบผู้วาฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติดนี้ เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ไปพบกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถานศึกษาต่างๆทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียน คณะครู นักเรียน และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น ๆ ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของแต่ละโรงเรียน อันจะนำไปสู่การส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้เข้ากับสภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง อีกทั้งยังเพื่อต้องการให้โอวาท 8 ประการแก่นักเรียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปสู่การเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติอีกด้วย

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว