ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจดูแลการชุมนุมสาธารณะ

AD WEB CCTV 14-6-60

s-อบรมตำรวจ-01

โดยโครงการฝึกอบรม เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร และ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ลานฝึกเทศบาลนครอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี  พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ร่วมด้วย พล.ต.ต. อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พล.ต.ต.ศรกฤษ แก้วผลึก รองผู้บัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานี ตลอดจนคณะวิทยากร – ครูฝึกจากบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ที่ได้มาร่วมกันอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 360 นาย

s-อบรมตำรวจ-04

พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ซึ่งการชุมนุมเรียกร้องโดยสงบ และปราศจากอาวุธนั้น ถือเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนทุกคนสามารถกระทำได้ และรัฐจะจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ภายใต้สังคมประชาธิปไตย เพื่อดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนความสะดวกของประชาชนที่จะใช้สถานที่สาธารณะในการชุมนุมเรียกร้อง แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีกลุ่มผู้ชุมนุมจัดการชุมนุมสาธารณะบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล มักมีการจัดการชุมนุมเป็นจำนวนมาก และหากมีการชุมนุมขนาดใหญ่ก็มีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อ  จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนจากตำรวจภูธรด้วย ดังนั้นตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร และตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จึงต้องมีการจัดฝึกอบรมนี้ เพื่อให้ตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธาของสังคม เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้อกำหนด แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558 นั่นเอง ซึ่งการฝึกก็จะมีทั้งการฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลา 3 วัน

s-อบรมตำรวจ-06

s-อบรมตำรวจ-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว