ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกและตำบลท่าจีน

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะส่วนราชการ ลงพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกและตำบลท่าจีน เพื่อพบปะรับทราบข้อมูล ดูสภาพพื้นที่  รับฟังปัญหาตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไข และเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน และประชาชนในพื้นที่  เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

footer_master

ซึ่งจากการลงพื้นที่และได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พบปัญหาหลักๆ ได้แก่ ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าฯได้มอบแนวทางในการแก้ไข ได้แก่  การส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะในองค์กร บ้านผู้บริหาร พนักงาน สถานศึกษา  สร้างเครือข่ายในการคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการขยะให้กับชุมชน ส่วนปัญหาการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านซึ่งผู้ว่าฯ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการแก้ไขกฎหมายในเรื่องของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในเรือประมง ส่งเสริมหรือสร้างอาชีพทดแทน รวมทั้งให้หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาพัฒนาด้านการแปรรูปสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร เป็นต้น

footer_master

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะ ก็ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ แก่ชาวบ้านในพื้นที่ จากนั้นจึงได้ตรวจเยี่ยมบ่อบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจีนอีกด้วย

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว