ผู้ว่าฯ สมุทรสาครคนใหม่ มอบนโยบายส่วนราชการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อเดินหน้าไปด้วยกัน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่  ที่เพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา  ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยเน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  ทั้งเพื่อตั้งเป้าหมายในภาพรวมและพร้อมเดินหน้าไปด้วยกัน โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมแนะนำตัวและรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการ

footer_master

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัด  กล่าวว่า สำหรับแนวทางในการปฏิบัติราชการในขณะนี้ก็ขอให้เป็นในภาพรวมก่อน โดยจะแบ่งเป็น 3 ภารกิจหลักๆ คือ เน้นงานในพื้นที่รับฟังปัญหา ความต้องการ เพื่อขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ เน้นการทำงานตามแผนนโยบายชาติและนโยบายของรัฐบาล อาทิ ด้านการประมง ด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆของแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนไปอย่างประสบการณ์ความสำเร็จ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการทำงานร่วมกัน

footer_master

สำหรับประวัติของนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   ด้านการศึกษาจบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจบปริญญาโท สาขารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับประวัติการดำรงตำแหน่ง เริ่มจากปี 2535 ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  ,ปี 2548 เป็นปลัดอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม , ปี 2551 เป็นนายอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  ปี 2556 เป็นผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ,  ปี 2560 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นับเป็นผู้ว่าราชการคนที่ 40 ของจังหวัดสมุทรสาคร

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว