ผู้ว่าฯมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ประจำจุดหลักจุดบริการและด่านชุมชนช่วงสงกรานต์

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์    มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ประจำจุดหลัก  จุดบริการ  และด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้าร่วมอบรมจำนวน  280 คน  ซึ่งขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างขยันขันแข็งจริงจัง  เพื่อคอยบริการประชาชนที่เดินทางทั้งไปและกลับอย่างปลอดภัย

footer_master

นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่า เนื่องด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561  ระหว่างวันที่  11 – 17  เมษายน 2561 โดยมีหัวข้อหลักในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มีเป้าหมายลดจำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการบาดเจ็บของประชาชนให้ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 10% และมีจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์  ซึ่งได้กำหนดมาตรการพิเศษ 3 มาตรการ ประกอบด้วย โครงการมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ประจำจุดหลัก จุดบริการ และด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดสมุทรสาคร  , โครงการประกวดจุดตรวจหลักดีเด่น จุดบริการดีเด่น และด่านชุมชนดีเด่นช่วงเทศกาลสงกรานต์  และ โครงการอำเภอปลอดภัยตายเป็นศูนย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

footer_master

ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   จึงได้มีการอบรมเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติและดำเนินงานได้ถูกต้องและสอดคล้องกัน

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว