ผู้ว่าฯมอบนโยบายฝ่ายปกครองอำเภอกระทุ่มแบน

AD WEB NET 2

 

โต้ง ผู้ว่า1

เมื่อเวลา 09.00น. ของวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางไปพบปะกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระทุ่มแบน เพื่อมอบนโยบาย โดยนโยบายที่สำคัญมีทั้งหมด 6 ด้านประกอบไปด้วย 1. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด โดยให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงกำหนดจุดตรวจจุดสกัดและมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เน้นสร้างความมั่นคงระดับพื้นที่ การจัดทำทะเบียนรายชื่อเวรรักษาการณ์ หมายเลขติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที , 2.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยดำเนินการใน 6 เรื่องคือ การตรวจสอบอาคารที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว และการลงทะเบียนผู้พักอาศัย ,การจัดการด้านความสะอาด, การจัดการด้านสาธารณสุข, การจัดการด้านการศึกษา, การรักษาความปลอดภัยชุมชน, การตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว, และก็ให้มีการสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่ชุมชนนำร่องปี , 3.การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด, 4.การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้าน, 5.การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดสมุทรสาคร ให้อำเภอโดยท้องถิ่นอำเภอขับเคลื่อนการดำเนินการงานโครงการ ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนสมัครเข้าเป็นสมาชิก ดำเนินการตามโครงการ และแจ้งผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบใน 2 เรื่อง คือ การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุดท้ายนโยบายด้านที่ 6 คือ เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปี 2560ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการกำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดอันตรายเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันไว้ล่วงหน้า และ ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับโดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการช่วยลดอุบัติเหตุและทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

โต้ง ผู้ว่า2

โต้ง ผู้ว่า3

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว