ผู้ว่าสัญจรฯ

ผู้ว่าสัญจร

          นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว ตามโครงการ ผู้ว่าฯสัญจร  โดยได้ตรวจเยี่ยมโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย  โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อเคลื่อนขับเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 200,000 บาท) โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว งบประมาณ 200,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางออกจากคลอง  ,  โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบถนนคอนกรีตสายพาดหมอน หมู่ที่ 4 ตำบลเจ็ดริ้ว ระยะทาง 790 เมตร งบประมาณ 4,516,900 บาท เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.. 2560  โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบถนนคอนกรีตสายพาดหมอน หมู่ที่ 4 ตำบลเจ็ด  ระยะทาง 1,010 เมตร งบประมาณ 6,235,000 บาท จากการออกตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่ตำบลเจ็ดริ้ว และประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว สรุปสาระสำคัญ   เช่น การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ,  การให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  , การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยมีการจัดพิธีสงฆ์ ณ วัดเจษฎาราม  และการปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ตำบลบางหญ้าแพรก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ,  การเร่งรัดดำเนินโครงการในพื้นที่ตำบลเจ็ดริ้วที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,  การขุดลอกคูคลองเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับภาคการเกษตร   และการประชาสัมพันธ์รณรงค์การใส่หมวกกันน็อค                                                                              

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว