ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

ADS-WEB-NET POST WEB 390

อาหารกลางวัน1

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ)  เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและโครงการนมโรงเรียน โดยมีนายสมเจตน์    พงษ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาหลง  และคณะครู นำตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ซึ่งพบว่าในครั้งนี้มีเมนูอาหารที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกรับประทาน และยังมีผลไม้ให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย

อาหารกลางวัน2

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร มีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 103 โรงเรียน นักเรียนประมาณ 33,000 กว่าคน ทางจังหวัดได้สั่งการให้นายอำเภอ, ท้องถิ่นทุกแห่งเข้าไปตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โครงการนมโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอหรือไม่ จากการที่ลงไปสุ่มตรวจสอบยังไม่พบปัญหา และไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างไร

อาหารกลางวัน3

นายสมเจตน์ พงษ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาหลง เปิดเผยว่า โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 195 คน ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 154 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 40 คน สำหรับโครงการอาหารกลางวันได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง หัวละ 20 บาทต่อคนต่อวัน ในระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทางโรงเรียนจะแจกเป็นคูปองให้นักเรียน 15 บาท เป็นค่าอาหาร และอีก 5 บาทนักเรียนจะซื้อน้ำหรือขนมก็ได้ สำหรับเมนูอาหารจะต้องมีอาหารคาวอย่างน้อย 3 อย่าง จะมีขนมหวานหรือผลไม้สลับกันไปในแต่ละวัน มีการจัดส่งตารางเมนูอาหารในแต่ละสัปดาห์ให้กับ อบต.กาหลงทุกสัปดาห์ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ อบต.จะเข้ามาตรวจสอบ ตรวจรับ ว่าตรงกับเมนูอาหารที่ส่งไปหรือไม่ ปริมาณเพียงพอและได้คุณภาพหรือไม่ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนยังไม่พบปัญหาและไม่มีกรณีร้องเรียนจากผู้ปกครองหรือ  ทาง อบต.กาหลง แต่อย่างไร               

อาหารกลางวัน4

อาหารกลางวัน5

 วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว