ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกสมุทรสาคร

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก พร้อมด้วยนางกิตติยา คัมภีร์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์ อนุกรรมการผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และนางสาวน้อมจิต ทิพย์มณี อนุกรรมการและเลขานุการร่วม และนางสาวจิราวรรณ กองสำรี ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์  วิเศษการ ผู้อำนวยารกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอข้อมูลพร้อมรับฟังคำชี้แนะ ต่อมาพันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมคณะเดินทางไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อดูการบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

footer_master

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัดและรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการศูนย์ราชการสะดวก และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจำนวน 15 คณะ เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก และตรวจประเมินการรักษามาตรฐานของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตาฐานไปแล้ว โดยคณะอนุกรรมการฯต้องตรวจประเมินและจะต้องสรุปนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก และมอบตราสัญลักษณ์และโล่แก่ผู้บริหารศูนย์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 นี้

footer_master

footer_master

footer_master

สุเมธ / ภาพ-ข่าว