ผลสัมฤทธิ์โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

tp-ลดเวลาเรียน

 

นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น โดยเสริมเอากิจกรรมที่ส่งผลดีต่อการศึกษาเข้าไปในทุกวัน โดย 10 โรงเรียนเป้าหมายจะต้องมีการจัดกิจกรรม เสริมเพิ่มทักษะ และต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและเสริมกับการเรียน เช่น กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การฝึกอาชีพ แต่จะต้องไม่กระทบเวลาเรียนทางวิชาการ ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา แต่ละโรงเรียนค่อยๆปรับแก้ไขจนสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบและเข้าที่เข้าทาง

จากการสอบถามไปยังศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้ชี้แจงว่า จากการลงตรวจประเมินแต่ละโรงเรียน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจและอยู่ในระดับที่ดี และนับเป็นจังหวัดที่พบปัญหาน้อยที่สุด แต่ละโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ เด็กมีความสุขเพิ่มมากขึ้น สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กนั้น บางกิจกรรมจะจัดร่วมกันทั้งโรงเรียน บางกิจกรรมก็จะแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ป1-3 และ ป4-ป6 ส่วนปัญหาที่พบนั้นก็คือเรื่องของงบประมาณในโรงเรียนขนาดเล็กที่อาจมาเพียงพอในการนำมาใช้ในการทำกิจกรรม เช่นเรื่องของการทำอาหาร ทางโรงเรียนจึงลดกิจกรรมส่วนนี้ลงไปบ้าง หรือไม่ก็ใช้ความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับทางบ้าน โดยให้นักเรียนนำวัตถุดิบมากันคนละนิดละหน่อยและมาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

***วรนุช ตุนทกิจ ศึกษานิเทศก์***