ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

ADS-WEB-NET POST WEB 390

 

s - ป้องกันอัคคีภัย-01

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นางสาวณิชกมล อรุณเวทย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม                              สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความรู้ความเข้าใจทักษะวิธีการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและเพื่อพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในการเข้าระงับเหตุละการหนีไฟโดยไม่ตื่นตระหนักต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัยและร่วมกันหาแนวทางป้องกันหากเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้น./

 

 

s - ป้องกันอัคคีภัย-02 s - ป้องกันอัคคีภัย-03 s - ป้องกันอัคคีภัย-04

สุเมธ /ภาพ/ข่าว