ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน โดยในช่วงแรกได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสาคร กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้มีการตกลงและให้ความร่วมมือที่จะทำงานโดยปราศจากการทุจริต ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาข้องเกี่ยว จากนั้นจึงเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน โดยวิทยากรจากสำนัก ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะเป็นบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ และบุคคลที่สนใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักแยกแยะในเรื่องของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันให้ได้ เพราะปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตซึ่งเป็นความผิดทางวินัย และเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว บางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนทำให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแต่อย่างใด ดังนั้นจึงต้องมีการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่า เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นไม่ควรเกิดขึ้นในการทำงาน

                                        

footer_master footer_master footer_master footer_master

 เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว