ปัจฉิมนิเทศโครงการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลัก

vk ระบบขนส่งหลัก 5

ที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  นายจิรานุวัฒน์  จันทร์จร  ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท  ได้เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศช่วงจังหวัดสมุทรสาครถึงจังหวัดสมุทรปราการ  บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ  โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผู้แทนสถาบันการศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม  และผู้นำชุมชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

vk ระบบขนส่งหลัก 3

vk ระบบขนส่งหลัก 4

เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาด้านการจราจรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวและได้มีการกำหนดแผนและเร่งรัดการดำเนินการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดียิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เสนอให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น

vk ระบบขนส่งหลัก 2

ที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดประชุมไปแล้ว 4 ครั้ง  ประกอบด้วย  การประชุมแนะนำโครงการ  การประชุมปฐมนิเทศโครงการ  การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยครั้งที่ 1  และการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยครั้งที่ 2  ดังนั้นการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการ  ทั้งด้านแนวเส้นทาง  รูปแบบการพัฒนาโครงการ  สะพานข้ามแม่น้ำ  ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งในครั้งนี้รายละเอียดและข้อมูลในจุดเชื่อมต่อแต่ละจุดค่อนข้างมีความสมบูรณ์มากขึ้นมากกว่าการปัจฉิมนิเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  นอกจากนี้ยังเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการเพิ่มเติมด้วย

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว