ปัจฉิมนิเทศระบบขนส่ง

vk กรมทางหลวง 4

นายสุรชัย ศิริดาวทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วงจังหวัดสมุทรสาคร ถึง จังหวัดสมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการและถนนเชื่อมต่อ)  ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัล เพลส ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นตัวแทนจากผู้แทนกรมทางหลวงชนบท หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ องค์กรเอกชน สื่อมวลชน ผู้ที่มีที่ดินในแนวเส้นทาง และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน

vk กรมทางหลวง 1

vk กรมทางหลวง 2

นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า การประชุมที่จัดขึ้นนี้มีที่มาของโครงการอันเนื่องจาก ในปัจจุบันปัญหาด้านการจราจรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวและได้มีการกำหนดแผนและเร่งรัดการดำเนินการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดียิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เสนอให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น

vk กรมทางหลวง 3

ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอในการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรับความเห็น ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด โดยกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในโครงการ ทั้งนี้ในการดำเนินการโครงการ จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการศึกษาของโครงการและได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการ

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว