ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประชารัฐร่วมใจ

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 tp-ปลูกป่า1

เมื่อเช้าวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้

โดยการบำเพ็ญประโยชน์ปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ กรมการทหารสื่อสารและหน่วยงานในพื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ในการปลูกต้นโกงกาง จำนวน 2,000 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2  จังหวัดสมุทรสาคร การทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความร่วมมือร่วมใจ ตามหลักของกลไกประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล

    

tp-ปลูกป่า2 tp-ปลูกป่า3 tp-ปลูกป่า4

เอเซีย/ ภาพ  ธัญลักษณ์ / ข่าว