ปลูกป่าชายเลน

ADS-WEB-NET POST WEB 390

 

 

 

tp-ปลูกป่า1

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2562 โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย และอาสากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ เนื่องด้วยวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันลดภัยพิบัติสากล (International Day for Disaster Risk Reduction: IDRR) เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคประชาชน และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการรักษาระบบนิเวศชายฝั่งให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

 

tp-ปลูกป่า2 tp-ปลูกป่า3 tp-ปลูกป่า4 tp-ปลูกป่า5

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว