ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

ADS-WEB-NET POST WEB 390

 

s - ปลูกป่าชายเลน-01

 

ที่บริเวณริมเขื่อนวัดแหลมสุวรรณาราม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 87 พรรษา โดยมีนายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด พร้อมผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ประชาชนชาวตำบลท่าฉลอม และคณะครูนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครเข้าร่วมจำนวนมาก

โดยทางด้านนายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมาเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา ประกอบกับ สมุทรสาครพัฒนาเมือง ได้กำลังดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชุมชนและประวัติศาสตร์ที่ท่าฉลอม ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนตำบลท่าฉลอมและจังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวม ซึ่งวัดแหลมสุวรรณาราม เป็นหนึ่งในสถานที่เป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์สวยงามและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามโครงการดังกล่าว ดังนั้นทางสมุทรสาครพัฒนาเมืองจึงได้ร่วมกับชุมชนท่าฉลอม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเพื่อให้มีภูมิทัศน์สวยงามและสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้คนในชุมชนมีความรักความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง อันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาตำบลท่าฉลอมและจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างยั่งยืนต่อไป../

 

s - ปลูกป่าชายเลน-02 s - ปลูกป่าชายเลน-03 s - ปลูกป่าชายเลน-04 s - ปลูกป่าชายเลน-05 s - ปลูกป่าชายเลน-06

 

 สุเมธ /ภาพ/ข่าว