ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร

AD WEB CCTV 14-6-60

 

อบรมสารธารณะสุข

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาบกับบุคลากรสาธารณสุข ได้จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส โดยมีนางสิริลักษณ์ มณีประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงาน  โดยโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายกับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครมีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน สามารถเป็นผู้นําในการออกกําลังกาย รวมถึงวางแผนขับเคลื่อน การดําเนินงานในพื้นที่ต่อไปได้

ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ที่รับวัฒนะธรรมตะวันตกเข้ามามาก จึงทําให้วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเร่งรีบกับการทํางาน เร่งรีบในการบริโภคอาหาร โดยไม่ได้คํานึงถึง คุณค่าทางโภชนาการมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ขาดการออกกําลังกาย เครียด ทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญทางด้านสาธารณสุข อาจทําให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งสิ่งนี้สามารถ ป้องกันได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต เช่น การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม และควรหันมาออกกำลังกายให้มากขึ้น

 

อบรมสารธารณะสุข2 อบรมสารธารณะสุข3 อบรมสารธารณะสุข4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว