ประเมินโรงเรียนคุณธรรม

AD WEB CCTV 14-6-60

 

news footer

 

โรงเรียนวัดชีผ้าขาว เข้ารับการนิเทศติดตาม การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็วและอนุกรรมการ เขตตรวจราชการที่ 5 ได้ลงพื้นที่ประเมิน โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ คีมทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีผ้าขาว  ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน

ซึ่งทางคณะกรรมการ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ตั้งแต่การเข้าแถว กิจกรรมพี่ไหว้น้อง การเดินเข้าห้องเรียน ดูระบบการเรียนการสอน ผลงานต่างๆของโรงเรียนโดยตัวชี้วัดคือ การมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งโรงเรียน ใช้โครงงานคุณธรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนา มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์   เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม มีองค์ความรู้ และมีบูรณาการคุณธรรมในชั้นเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม

 

news footer news footer news footer

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว