ประเพณีทิ้งกระจาด(ซิโกว)

ADS-WEB-NET POST WEB 390

tp-แจกทาน1

การแจกข้าวสารในประเพณีทิ้งกระจาดของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร หรือ ซิโกว ได้เริ่มขึ้นในเวลา 15.00 น. โดยมีประชาชนมารับแจกทานกันอย่างเนืองแน่น ซึ่งประชาชนนั้นก็ได้มารอกันตั้งแต่บ่าย และก่อนที่จะแจกทานนั้น  ก็ได้มีพิธีการต่างๆมาตั้งแต่เช้า ทั้งการสวดเจริญพระพุทธมนต์ การไหว้หอเฮียตี๋ พิธีเผากระดาษ ซึ่งผู้ที่มารับแจกทานก็จะได้บัตรคิวและเข้าคิวรับข้าวสารพร้อมด้วยของแห้งอื่นๆคนละ 1 ชุด การบริหารจัดการนั้นทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองต้องทำให้เกิดความเป็นระเบียบและไม่ให้เกิดการจลาจล ซึ่งก็ทำให้การแจกทานสำเร็จลุล่วงและผ่านไปด้วยดีทุกปี  และก็นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว ที่ทางศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ได้จัดประเพณีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางศาลที่ทำเพื่อสาธารณกุศล และรูปแบบการแจกทานก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นระเบียบและดียิ่งขึ้นในทุกๆปี นับว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่ได้มีการจัดงานทิ้งกระจาดอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งบรรยากาศโดยรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประเพณีทิ้งกระจาด ถือเป็นประเพณีที่ชาวจีนยึดถือและสืบทอดกันมายาวนาน เป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์สูง  แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพชน เป็นประเพณีที่ทุกศาลเจ้าต้องปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปี เพื่อแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล และจัดบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษและดวงวิญญาณทั่วไป

 

tp-แจกทาน2 tp-แจกทาน3 tp-แจกทาน4 tp-แจกทาน5

  เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว