ประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมการประมง

AD WEB NET แก้ไข 14-6-60

 

tp-ประมง1

 

               สมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อรับฟังชี้แจงรายละเอียดมาตรา 83 และอีกหลายประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยสำหรับการปฏิบัติของชาวประมง โดยมีมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มาร่วมบรรยายชี้แจงในหลายประเด็น  ทั้งเรื่องการขาดแคลนแรงงานที่เห็นว่าทางภาครัฐยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนัก  ทำให้ภาคประมงต้องขาดแคลนแรงงานมาเป็นเวลานาน จนเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ทาง ครม. ได้เห็นชอบตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง 2558 หลังจากที่ได้มีการร้องเรียนจากชาวประมงว่า ขณะนี้เจ้าของเรือต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของแรงงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว   ที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้ หากได้รับความเห็นชอบจากกรมประมง จะประกาศใช้โดยเร็วที่สุด  เพื่อให้การใช้แรงงานในภาคประมงเป็นไปอย่างถูกต้อง

tp-ประมง2

              ทั้งนี้การใช้อำนาจตามมาตรา 83 ซึ่งกำหนดให้คนประจำเรือต้องมีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยและในกรณีคนประจำเรือไม่มีสัญชาติไทย ต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวโดยใช้อำนาจของอธิบดีกรมประมงเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก ในการออกหนังสือคนประจำเรือ เพื่อใช้แทนใบอนุญาตการทำงานเป็นการช่วยแก้ปัญหาขัดข้องสำหรับแรงงานประมงที่ไม่สามารถจดทะเบียนแรงงานของกระทรวงแรงงานครั้งที่ผ่านมาที่สิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมาได้ทันโดยกรมประมงได้หารือ ทำความเข้าใจกับตัวแทนผู้ประกอบการประมง เมื่อครม.เห็นชอบแล้ว กรมประมงจะเร่งออกหนังสือคนประจำเรือ เพื่อใช้แทนใบอนุญาตการทำงาน เพื่อที่การแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด     นอกจากนั้นแล้วในครั้งนี้ชาวประมงสมุทรสาครยังมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการคัดค้าน EU อีกด้วย

tp-ประมง3