ประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกขามและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวนมาก

footer_master

โดยทางด้านนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า การจัดโครงการก่อสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครบริเวณที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์โคกขาม ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสนามกีฬาและสถานที่สำหรับออกกำลังกาย เล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการของประชาชนทุกกลุ่มและเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆรวมทั้งเพื่อเป็นการต่อยอดในการพัฒนาด้านกีฬา และเพื่อให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการประชาคมครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ในพื้นที่นี้

footer_master

footer_master

สุเมธ/ภาพ/ข่าว