ประชุมแผนการบริหารทรัพยากรป่าชายเลน

vk ป่าชายเลน 4

ที่ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  นายเชิดชัย  จริยะปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมโครงการแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจำปี ๒๕๖๐  พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และเครือข่ายในแต่ละตำบลเข้าร่วม

vk ป่าชายเลน 1

โดยในช่วงแรกได้มีการรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำชายฝั่งและสัตว์น้ำ  สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง  และความก้าวหน้าในโครงการส่งเสริมการจัดการพื้นที่ชายฝั่งของเครือข่ายชุมชน ๘ ตำบล  เช่นการจัดทำโฮมสเตย์แบบชาวบ้าน  ซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

vk ป่าชายเลน 2

vk ป่าชายเลน 3

นอกจากนี้ยังได้แจ้งในเรื่องโครงการ  กิจกรรม  และแผนงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการจัดทำโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนและเครือข่ายของผู้มีส่วนได้เสียให้มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง  รวมถึงหารือในเรื่องการปลูกป่าให้ปลาอยู่ในพื้นที่ชายฝั่ง  และแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  เช่น  การนำแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น  ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน   เป็นเรื่องที่จะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อปรับให้เหมาะกับขนาดในพื้นที่นั้นๆต่อไป

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว