ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

ทูบี1

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร

ทูบี2

ตามที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งกำหนดการเสด็จของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

ทูบี3

ทั้งนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  จะเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาด้วย โดยทางคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร กำลังพิจารณาว่าจะเป็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หรือโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ซึ่งก็ต้องพิจารณาตามเกณฑ์อย่างละเอียด

ทูบี4

ทูบี5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว