ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต

tp-สุขภาพจิต1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ได้จัดขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์สุขภาพจิตที่ 5     มีนางสาวรัชวัลย์  บุญโฉม   ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ทั้งนี้ทางกรมสุขภาพจิต  มีนโยบายการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตที่มุ่งเน้นการดำเนินการแบบบูรณาการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุ่มวัย    มีการดำเนินนโยบายการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย   ทั้งกลุ่มสตรี เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ และคนพิการ  ตลอดจนเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ  การพัฒนางานด้านสุขภาพจิต ควบคู่กับแนวทางของแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต   นโยบายสุขภาพจิตประจำปี 2560-2561  โดยมี 4 นโยบาย   คือ  การพัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย   ,  การพัฒนาความเป็นเลิศทางบริการวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ,  การพัฒนากลไกเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปัญหาด้านสุขภาพจิต  และอันดับสุดท้าย  คือ  การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพและจิตเวช  มุ่งเน้นการดำเนินการแบบบูรณาการ ในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย  ทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะวิกฤต

 

       tp-สุขภาพจิต2 tp-สุขภาพจิต3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว