ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

vk ประชุมส่วนท้องถิ่น 3

ที่ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร  และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมทั้งมีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

vk ประชุมส่วนท้องถิ่น 1

vk ประชุมส่วนท้องถิ่น 2

ในที่ประชุมได้มีการแจ้งเรื่องแนวทางปฏิบัติทั่วไป  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำความตกลงกับต่างประเทศได้เฉพาะความตกลงที่ไม่มีผลผูกพันกับรัฐบาลหรือก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา  เพื่อเสนอกระทรวงมหาดไทย  เพื่อดูความเหมาะสม  ส่วนสิ่งที่จะมีผลผูกพันกับรัฐบาลไทยจะต้องจัดทำขึ้นจากส่วนราชการระดับกรมหรือกระทรวงเท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีการแจ้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560  เช่น  เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ  ก่อสร้างระบบประปา  ซ่อมถนน  พัฒนาการศึกษาศูนย์เด็กเล็กฯ ด้วย

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว