ประชุมสภา อบจ.

vk ลงมติ อบจ3

ที่ห้องประชุมชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้มีการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ขึ้น  โดยมีนายปัญญา  ชวนบุญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุม  พร้อมทั้งมีนายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  รองประธานสภาฯ  และเหล่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เข้าร่วม

vk ลงมติ อบจ

เบื้องต้นในครั้งนี้มีญัตติ  การขอความเห็นชอบใช้ศาลาประชาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  ที่ตั้งอยู่ด้านข้างที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว  เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การเป็นจุดรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดสมุทรสาคร  การประชุมส่วนราชการ  และการจัดฝึกอบรมต่างๆ   โดยขอใช้ต่ออีกเป็นระยะเวลา 1 ปี  ซึ่งญัตตินี้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และญัตติขอความเห็นชอบใช้บ่อบาดาล  พร้อมหอถังประปา  และหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  ที่อยู่ที่ม.5 และม.11 ต.คลองมะเดื่อ  เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดใช้ต่อเป็นระยะเวลาอีก 1 ปี  ญัตตินี้ที่ประชุมสภาฯก็พิจารณาเห็นชอบเช่นกัน

vk ลงมติ อบจ2

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว