ประชุมสภา อบจ.

AD WEB CCTV 14-6-60

 

ประชุม อบจ

ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายบำเพ็ญ คงสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม มีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมนครั้งนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 สรุปด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อบจ.สมุทรสาคร พบว่าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) มีการดำเนินการครบทุกประเด็นและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ,ด้านการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ90.96  และด้านการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)ของอบจ.สมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2560 ได้กำหนดโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายที่จะดำเนินการจำนวน207โครงการมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจำนวน 134โครงการและสามารถนำโครงการไปสู่การปฏิบัติจริงจำนวน124โครงการระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาคิดเป็นร้อยละ59.90 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสามปีพบว่า อบจ.สมุทรสาคร สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทั้ง6ยุทธศาสตร์โดยยุทธศาสตร์ที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงานมากที่สุดคือยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองลงมาคือยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

ประชุม อบจ3 ประชุม อบจ4

สุเมธ/ภาพ/ข่าว