ประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

fm - ประชุมสภา1

เทศบาลนครสมุทรสาคร จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2559  โดยมีนายชัยพจน์ สุนทรโลหิต ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย  นายสุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา   เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

โดยในที่ประชุมได้มีญัตติขอรับความเห็นชอบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560  เนื่องจาก สำนักการช่างมิได้ตั้งเงินงบประมาณรายจ่ายไว้ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามโครงการด้วยปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำทะเลหนุนสูง การขึ้น-ลงของน้ำทะเลจึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  โดยเฉพาะบริเวณริมเขื่อนตลาดสดมหาชัย    ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อการขึ้น-ลงของน้ำทะเลโดยตรง  และปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำและบ่อสูบน้ำแล้วเสร็จ แต่ยังขาดเครื่องสูบน้ำ  เพื่อบริหารระบบระบายน้ำบริเวณพื้นที่หลังเขื่อน ป้องกันมิให้น้ำทะเลไหลเข้าพื้นที่ด้านในตลาดสุขาภิบาล

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำริมเขื่อนตลาดสดมหาชัย เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชนในพื้นที่  รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท   โดยที่ประชุมสภายกมือด้วยเสียงที่เป็นเอกฉันท์เห็นชอบในญัตตินี้

fm - ประชุมสภา2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว