ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบล

 

 

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-สภาองค์กรชุมชน1

 

การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบล ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เริ่มแรกได้มีการทบทวนรายชื่อประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล รายชื่อตัวแทนสภาองค์กรชุมชน และการรับรองแผนงาน ข้อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี 2561 รวมทั้งมีการส่งมอบข้อเสนอนโยบายแนวทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งเรื่องด้านเศรษฐกิจ ที่พบว่ายังมีปัญหาค่าครองชีพสูง มีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ประชากร สวัสดิการสังคมยังไม่เป็นธรรม ประชากรแฝงแย่งอาชีพคนไทย มีบ่อนการพนัน ด้านสังคม พบปัญหาประชากรขาดที่พักอาศัย ผลกระทบปัญหาการพิสูจน์สิทธิในที่ดินทำกิน ปัญหาการจราจร การคอรัปชั่นด้านสิ่งแวดล้อม มีปัญหามลภาวะเป็นพิษ การฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อเปิดกิจการแฟคตอรี่ที่ส่งผกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน พื้นที่สีเขียวน้อยลง ไม่มีความสมดุลในการพัฒนาจังหวัด นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาอื่นๆทั้งเรื่องการศึกษาของเยาวชน เรื่องศักยภาพของผู้นำชุมชน เป็นต้น

สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสมุทรสาคร ได้ก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ภายใต้บทบาทภารกิจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ซึ่งข้อเสนอที่ได้ส่งมอบให้กับผู้นำของจังหวัดนั้น ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่การจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

tp-สภาองค์กรชุมชน2 tp-สภาองค์กรชุมชน3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว