ประชุมประชาคมท้องถิ่น นำสู่แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาคร 4 ปี

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย  เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น    เพื่อให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นความต้องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตาม โครงการแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาคร 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมีนายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานการเปิดประชุม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมประชาคม

footer_master

สำหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลนครสมุทรสาคร ก็เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบโครงการต่างๆที่ถูกบรรจุอยู่ในร่างแผนพัฒนา 4 ปี  ว่าโครงการไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืออยากให้มีการปรับปรุงแผน และเสนอเพิ่มเติมเข้าไป  ซึ่งโครงการทุกโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 4 ปี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชน  ส่วนแผนไหนจะถูกนำมาพัฒนาก่อนนั้น จะต้องมีการเรียงลำดับความสำคัญมากไปหาน้อย เช่น โครงการยกระดับผิวจราจร, โครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง, โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น ทั้งนี้โครงการต่างๆ ก็เพื่อนำมาพัฒนาบ้านเมืองในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครให้อยู่ดีมีสุข

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว