ประชุมติดตามประเมินผลโครงการจังหวัด

vk ประชุมติดตามประเมินผล4

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล  โครงการจังหวัดสมุทรสาคร  ประจำปีงบประมาณ 2559  พร้อมทั้งมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม   การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อน  และติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด  รวมทั้งรวบรวมประเมินผลโครงการต่างๆ  ให้เป็นระบบ   ซึ่งในปีงบประมาณ 2559  จังหวัดสมุทรสาครได้คัดเลือกโครงการเพื่อเป็นกรณีศึกษา 2 โครงการ  คือ  โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  และโครงการพัฒนากระบวนการผลิตกุ้งทะเลจังหวัดสมุทรสาครให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นต้นแบบในการประเมินผลโครงการให้กับส่วนราชการในจังหวัด  และนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการต่อไป

vk ประชุมติดตามประเมินผล3

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว