ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

tp-ขยะ1

จังหวัดสมุทรสาครจัดการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยกลุ่ม Clusters จังหวัดสมุทรสาคร โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร มีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายธีระพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดเข้าร่วมเพื่อวางแผนในการจัดโซนเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย

การจัดประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสอบถามความชัดเจนและความคิดเห็น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ในการรวมกลุ่ม Clusters บริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้การเดินหน้าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ตามที่ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา จังหวัดสมุทรสาครได้ถูกแบ่งกลุ่ม Clusters การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดการประชุมเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อวางแนวทางในการจัดกลุ่ม Clusters ใหม่ โดยล่าสุดได้มีมติการจัดกลุ่ม Clusters ของจังหวัดสมุทรสาคร เป็น 3 กลุ่ม คือ โซน A โซน B และโซน C ครอบคลุม 38 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้สถานที่กำจัดขยะเป็นเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม Clusters ให้เหมาะสมกับระยะทางและความเหมาะสมด้านอื่นๆ

ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังมีแผนในการเปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เพื่อลดปัญหาขยะสะสมในพื้นที่จนต้องนำไปกำจัดยังจังหวัดอื่น ซึ่งจะทำให้การรวมกลุ่ม Clusters เพิ่มจำนวนขึ้น แต่อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้ จึงทำให้แต่ละ อปท.ยังคงกลุ่ม Clusters เดิม ต่อไป

อย่างไรก็ตามผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหลายพื้นที่มีแนวทางในการให้ภาคเอกชนเข้ามาจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ ที่ได้นำเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานขยะผ่านขั้นตอนทางสภาบริหารส่วนตำบลฯ เป็นที่เรียบร้อย เหลือเพียงการขั้นตอนและรายละเอียดทางกฎหมาย ก่อนที่จะเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน หรือ เทศบาลตำบลท่าจีน ที่มีการทำ MOU กับกลุ่ม Clusters บ้านแพ้ว และ นาดี เพื่อรับซื้อขยะ RDF มาเป็นเชื้อเพลิงใช้ในการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่จะก่อสร้างขึ้นในอนาคต

 

tp-ขยะ2 tp-ขยะ3 tp-ขยะ4 tp-ขยะ5

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว