ประชุมชี้แจงการก่อสร้างถนน

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-ขยายถนน1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายอำพล   อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในการดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ตามกิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก ในเขตทางหลวงหมายเลข 35 ตอน               แสมดำ-สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.14+660 –   กม.21+500  ที่ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์

tp-ขยายถนน3

สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ ทางแขวงทางหลวงสมุทรสาครอยากให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงอยากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและแสดงข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะต่อโครงการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน  ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ ก็จะนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป

tp-ขยายถนน2

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว