ประชุมจัดระเบียบสายสื่อสาร

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

 

 

tp-สาย1

 

จังหวัดสมุทรสาครได้มีการจัดประชุมเรื่องการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารขึ้น ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่าน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าในสมุทรสาครทุกแห่ง และผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทั่วประเทศจัดระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่บ้านเมือง และช่วงที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่ ทั้งบริเวณรอบศาลากลาง และอีกหลายจุดที่ถูกชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวของสมุทรสาคร เช่น ถนนถวายในฝั่งท่าฉลอม โดยพบว่าหลายจุดยังไม่เรียบร้อย มีสายพันกันยุ่งเหยิง จึงได้มีการเชิญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

เริ่มแรกก็ได้มีการชี้แจงถึงสภาพปัญหาว่าการที่สายสื่อสารมีความไม่เป็นระเบียบจะส่งผลเสียในแง่ใดบ้าง และมีการรับฟังนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ทางการไฟฟ้าร่วมกับหน่วยงานสายสื่อสารทำอยู่แล้ว โดยเฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว รวมทั้งถนนต่างๆตามแผนงานด้วย

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารของตนเองโดยยกเอาถนนถวายเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดระเบียบ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานต่อไป ที่จะมีการทำสตรีทอาร์ทในหลายๆจุด เพื่อสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวท่าฉลอม สร้างภูมิทัศน์ที่ดีดึงดูดนักท่องเที่ยว และจะต้องเสร็จก่อนวันที่ 18 มีนาคม  2563 ซึ่งเป็นวันท้องถิ่นไทย

ซึ่งหลังจากรับทราบแนวทางการทำงานของจังหวัดสมุทรสาครแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารทุกแห่ง ซึ่งก็มีบริษัทมหาชัย เคเบิลทีวี จำกัด เป็นหนึ่งในหน่วยงานสายสื่อสารด้วย ทุกคนยินดีและพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชน

 

 

 

tp-สาย2 tp-สาย4 tp-สาย3

 

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว