ประชุมคณะกรรมการศูนย์ OSS

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์   มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้แทนทั้งจากกรมการปกครองในระดับจังหวัด ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ระดับจังหวัด  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ทหาร  โรงพยาบาลสมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานในระหว่างวันให้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น  เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และ เพื่อให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

footer_master

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้มีการเน้นย้ำทั้งในเรื่องของรูปแบบการให้บริการ ความสะดวก รวดเร็วในแต่ละจุด การให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา  การจัดชุดปฏิบัติงานให้มากกว่า 1 ชุด การดูแลรักษาเครื่องมือให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีการชำรุดเสียหาย ต้องเร่งซ่อมแซม การจัดระบบการให้บริการแก่สถานประกอบการในแต่ละวัน หรือการนัดหมายให้มาดำเนินการ อีกทั้งยังได้กำชับให้จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ออกหนังสือกำชับสั่งการให้สถานประกอบการพาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการภายในวันที่กำหนดไว้อีกด้วย  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามสั่งการฯ ขณะที่การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย หากมีปัญหาที่ยากเกินกว่าจะตัดสินใจหรืออนุมัติแก้ไขได้  ก็ขอให้รีบรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว