ประชุมข้าราชการ

7.พี่เมธ  ประชุม

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกเป็นประธานการประชุมข้าราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลพร้อมผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัด  ขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพตามที่ได้มอบหมาย รวมทั้งขอให้เร่งรัดในการจัดเก็บค่าน้ำและค่าขยะตลอดจนให้สำรวจสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบถ้าชำรุดเสียหาย ขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว นอกจากนี้ในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเตรียมแผนในการรับสมัครเด็กนักเรียนในพื้นที่ด้วย../

8.พี่เมธ ประชุม  9.พี่เมธ ประชุม

สุเมธ/ภาพ/ข่าว