ประชุมกลุ่มแม่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

vk เพิ่มประสิทธิภาพ 4

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  จัดการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเคหกิจเกษตรในกลุ่มแม่บ้านเกษตร  โดยมีกลุ่มแม่บ้านจากทั้ง 3 ตำบลเข้าร่วม  ได้แก่  ตำบลบางกระเจ้า  คือ  กลุ่มแม่บ้านชายทะเลบางกระเจ้า  ผลิตภัณฑ์คือกะปิ  ,  ตำบลสวนส้ม คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนส้มร่วมใจ  ผลิตภัณฑ์คือน้ำพริก  และตำบลบางยาง คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน 90 ผลิตภัณฑ์ คือ งานผ้าต่างๆ

vk เพิ่มประสิทธิภาพ 2

vk เพิ่มประสิทธิภาพ 3

ซึ่งวิทยากรเป็นวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  โดยได้มาทำการให้ข้อมูลในเรื่องของความปลอดภัยและคุณลักษณะที่แต่ละผลิตภัณฑ์พึงมี  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเข้าเกณฑ์มาตรฐาน  และยังมีการบรรยายในเรื่องของการออมและการทำบัญชีด้วย  โดยการอบรมนี้มุ่งเน้นเพื่อวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเหล่านี้ให้เป็น Smart Group ต่อไปในอนาคต

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว