ประชุมกฎหมายนายจ้าง

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริให้ภาครัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน คนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีสถานประกอบการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรคนพิการ เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ได้รับความรู้และแนวทางในการส่งเสริการจ้างงานคนพิการ มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ และให้ความสำคัญในนโยบายด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคมของรัฐบาล ในการเสริมสร้างให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถมีอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและดูแลครอบครัวได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยการเสริมสร้างให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2   พ.ศ.2556 ได้สร้างโอกาสการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง รวม 3 วิธีได้แก่ มาตรา 33 ให้หน่วยงานของภาครัฐที่มีจำนวนลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้อนรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100 : 1 มาตรา 34 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดของประเทศ คูณ 365 วัน คูณด้วยจำนวนคนพิการ ที่ต้องรับตามอัตราส่วนของสถานประกอบการแต่ละแห่ง และมาตรา 35 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐใช้ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ การให้สัมปทาน การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ การจัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือการให้ความช่วยเหลืออื่นให้แก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ แทนการจ้างงานคนพิการ ..

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว