ประชารัฐ สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

AD WEB CCTV 14-6-60

 

 

tp-ประชุมสร้างอาชีพผู้ต้องขัง-01

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ระหว่าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้จัดขึ้นที่ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเรือนจำ และหน่วยงานที่เข้าร่วมบันทึกข้อตกลง

สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ เนื่องจากทางรัฐบาลมีนโยบายต้องการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ขัดเกลาพฤติกรรม เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการให้โอกาสกับผู้ที่เคยกระทำผิดได้ปรับปรุงตนเอง ส่งเสริมคนดีสู่สังคม รวมทั้งเป็นการแก้ไขโดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

โดยกรอบความร่วมมือนั้น จะมีการประสานงานและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการหรือนายจ้างในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำได้เข้าฝึกทักษะในสถานประกอบการ จัดฝึกอาชีพในหลักสูตรการฝึกฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพตามความต้องการของผู้ต้องขังเพื่อเพิ่มเติมความรู้ และให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ส่วนทางเรือนจำจังหวัดนั้นจะต้องจัดทำฐานข้อมูลผู้ต้องขัง เพื่อประสานการส่งเสริมการมีงานทำ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานรับชิ้นงานเข้าไปผลิตในเรือนจำ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน เป็นต้น ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนั้นยังมีอีกหลายข้อ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีงาน ได้มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตัวเองได้เมื่อพ้นโทษ   บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง

 

tp-ประชุมสร้างอาชีพผู้ต้องขัง-02 tp-ประชุมสร้างอาชีพผู้ต้องขัง-03 tp-ประชุมสร้างอาชีพผู้ต้องขัง-04 tp-ประชุมสร้างอาชีพผู้ต้องขัง-05

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว